Човекът и природата

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ЧП В 3 клас

ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА

ТЯЛО е всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека.

ТЕЛА ОТ ПРИРОДАТА са скалите, планините, облаците ...

ТЕЛА, НАПРАВЕНИ ОТ ЧОВЕКА са моливът, книгата, телевизорът...

ВИДОВЕ ТЕЛА:

НЕЖИВИ ТЕЛА са скалите, компютърът, химикалката ...

ЖИВИ ТЕЛА са растенията и животните...

ТЕЛАТА са съставени от ВЕЩЕСТВА. МАТЕРИАЛИТЕ са ВЕЩЕСТВА, които хората използват в строителството, промишлеността и за други цели.

ИЗКУСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ – пластмаса, стъкло...

ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ - дърво, памук...

ТЕЛАТА имат:

ОБЕМ - големината на мястото, което едно тяло заема.

МАСА - мярка за количеството на веществото в едно тяло.

ФОРМА:

- ТВЪРДИТЕ ТЕЛА имат характерна за себе си форма, която не зависи от това, къде се намира тялото.

- ТЕЧНОСТИТЕ приемат формата на съда, в който се намират.

- ГАЗОВЕТЕ изпълват целия обем на съда, в който са затворени, приемат формата му.

ВЕЩЕСТВАТА имат различни свойства: ВКУС, ЦВЯТ, ПРОЗРАЧНОСТ, ТВЪРДОСТ, ЗДРАВИНА, ТОПЛОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛАСТИЧНОСТ, КОВКОСТ, РАЗТВОРИМОСТ, ИЗОЛАТОР, МАГНИТНИ И ДРУГИ СВОЙСТВА. ВЕЩЕСТВАТА не се променят, ако тялото се разтроши или се стрие на прах. Някои се променят при горене – захарта.

 

ИЗВОД:

ТВЪРДИТЕ ТЕЛА ИМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА, МАСА И ОБЕМ - камък, стол, тиган...

ТЕЧНОСТИТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА И ОБЕМ, НО НЯМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА – вода, бензин, олио.

ГАЗОВЕТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА, НО НЯМАТ СОБСТВЕН ОБЕМ И ФОРМА – водните пари, въздухът.

ВОДАТА е безцветна прозрачна течност, която няма вкус и мирис. Има собствен обем и маса, но няма собствена форма. Добър разтворител е, включително и на въздух, и е необходима за организмите. Среща се в природата в ТРИ АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ - ТВЪРДО,ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО.

ВОДАТА се ИЗПАРЯВА, НАГРЯВА, ОХЛАЖДА, ВТЕЧНЯВА, ЗАМРЪЗВА. Непрекъснатото движение на водата между земята и облаците и преминаването й от едно в друго агрегатно състояние се нарича КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА.

ВЪЗДУХЪТ е смес от газове, които нямат цвят, мирис и вкус. Прозрачен е. Заема място. По-лек е от водата. Има маса, но няма собствена форма и обем. Поддържа горенето, добър изолатор е и е необходим за дишането на организмите.

 

ЖИВИ ОРГАНИЗМИ

ЖИВИ ОРГАНИЗМИ - хората, растенията и животните. В организмите се извършват жизнени процеси - ХРАНЕНЕ, РАСТЕЖ, РАЗМНОЖАВАНЕ, ДИШАНЕ, ДВИЖЕНИЕ.

Всеки жив организъм има свой дом в природата, който се нарича СРЕДА НА ЖИВОТ (водна и сухоземна). Средата на живот осигурява необходимите УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ – храна, вода, въздух, топлина, светлина. За да оцеляват, живите организми СЕ ПРИСПОСОБЯВАТ към своята СРЕДА НА ЖИВОТ - окраска, органи и други. Трите най-големи групи са: ЖИВОТНИ, РАСТЕНИЯ и ГЪБИ. Човекът е от групата на животните. В зависимост от начина на хранене и обработката на храната разглеждаме две основни групи:

САМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ – растенията;

НЕСАМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ - животните и гъбите.

В зависимост от движенията, които извършват също разглеждаме две основни групи:

СВОБОДНО СЕ ПРИДВИЖВАТ ОТ ЕДНО НА ДРУГО МЯСТО – животните;

НЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ - растенията и гъбите - те могат да движат само свои отделни части, но са прикрепени към почвата или други места с корени, което не позволява самостоятелното придвижване от едно на друго място.

 

РАЗНООБРАЗИЕ В РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ

ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СТЪБЛОТО:

- ТРЕВИСТИ - кокиче, детелина, здравец...

- ХРАСТИ - роза, шипка, малина...

- ДЪРВЕТА - дъб, бук, орех, ябълка...

ДЪРВЕТА СПОРЕД ВИДА НА ЛИСТАТА:

- ИГЛОЛИСТНИ - бор, ела...

- ШИРОКОЛИСТНИ - дъб, бук...

ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД ГРИЖАТА НА ЧОВЕКА ЗА ТЯХ:

- ДИВОРАСТЯЩИ – дива ягода, мак, дрян, бук...

- СЕЛСКОСТОПАНСКИ – житни (пшеница, овес), зеленчукови (краставица, зеле), овощни (ябълка, кайсия), декоративни (теменужка, фикус).

ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ:

- ВОДНА: - ВЪВ ВОДАТА - водорасли, водна лилия... - ОКОЛО ВОДНИТЕ БАСЕИНИ - тръстика, папур...

- СУХОЗЕМНА: - В РАВНИНИТЕ - треви, цветя, плодове...- В ГОРИТЕ - дъб, бук... - ВИСОКО В ПЛАНИНИТЕ - еделвайс, боровинка, планински божур...

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯБИЛКИ – мащерка, подбел, дилянка...ГЪБИ ЯДЛИВИ - булка гъба, печурка, манатарка... – ОТРОВНИ - червена мухоморка, зелена мухоморка, дяволска гъба...

ИЗВОД: БЕРЕТЕ ГЪБИ САМО ПОД НАБЛЮДЕНИЕТО НА НЯКОЙ ВЪЗРАСТЕН, КОЙТО ГИ ПОЗНАВА ДОБРЕ!

 

РАЗНООБРАЗИЕ В ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ:

- ВОДНИ – в и покрай реки, езера, блата – сладководни (муха, комар, сладководни птици...); в и покрай морета, океани - соленоводни (мида, риби, рак, делфин...);

ПРИСПОСОБЛЕНИЯрастения – слаборазвити корени, гъвкави стъбла, плоски на повърхността листа; тесни, дълги или насечени във водата; животни – риби и др. водни животни – удължено, вретеновидно, хлъзгаво тяло; люспи; меки къси косми; опашен плавник; перки; земноводни и газещи – плавателна ципа; дълги крака, шия и човка.

- ЗЕМНОВОДНИ – жаба, дъждовник, тритон...;- СУХОЗЕМНИвлечуги (змия, гущер, костенурка...), насекоми (комар, муха, бръмбар...), птици (щъркел, врабче, синигер...), бозайници (прилеп, лисица, вълк...); край жилищата (муха, комар, хлебарка, мишка...), в почвата (червей, къртица...), в зеленчуковите и овощните градини (вредители- зелева пеперуда, листна въшка, попово прасе; унищожители – синигер, кълвач),в нивите (плевели – мак, метличина; животни – полска мишка, лалугер...), по полето (пъдпъдък, яребица, заек, щъркел...), в планините (орел, дива коза...);

ПРИСПОСОБЛЕНИЯрастения в сухи райони – дълги корени, листа с дебела ципа или с власинки, дебели месести стъбла, бодли; растения във влажни райони – нежни листа и къси корени; листопад; животни – крила; остри нокти; тяло, покрито с косми; копита; лопатовидни крайници...

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД НАЧИНА ИМ НА ДВИЖЕНИЕ:

- ПЛУВАЩИ, ПЪЛЗЯЩИ, КАТЕРЕЩИ СЕ, ХОДЕЩИ И БЯГАЩИ, СКАЧАЩИ, РОВЕЩИ, ЛЕТЯЩИ.

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД НАЧИНА ИМ НА ХРАНЕНЕ:

- РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ - сърна, елен, зайче, крава, кон, магаре...

- ХИЩНИЦИ - лъв, вълк, хиена, тигър, змия...

- ВСЕЯДНИ ЖИВОТНИ - дива свиня, врана, лешояд...

 

РАЗМНОЖАВАНЕ НА ОРГАНИЗМИТЕ

РАСТЕНИЯчрез семена, луковици;

ЖИВОТНИ чрез яйца, раждат.

ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА показва откъде организмите получават храна. Всяка ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА започва с РАСТЕНИЕ. Растението се нарича ПРОИЗВОДИТЕЛ, защото само произвежда храната си (изсмуква от почвата, преработва и произвежда).

РАСТИТЕЛНОЯДНИТЕ ЖИВОТНИ са първи ПОТРЕБИТЕЛ в ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА.

ХИЩНИЦИТЕ, които се хранят с РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ, са втори ПОТРЕБИТЕЛ - трева - зайче - лисица / трева - гъсеница - врабче – орел.

 

АЗ И МОЕТО ЗДРАВЕ

ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО:

- ЧЕРЕП - предпазва мозъка.

- ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - служи за опора на черепа и на други кости и органи.

- ГРЪДЕН КОШ - предпазва сърцето, дробовете и другите вътрешни органи.

- КОСТИ НА РЪКАТА - служат за опора и движение.

- КОСТИ НА КРАКАТА - служат за опора и движение.

- СКЕЛЕТЪТ СЛУЖИ ЗА ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО - СЪСТАВЕН Е ОТ 206 КОСТИ.

- МУСКУЛИТЕ СА ЗАКРЕПЕНИ КЪМ КОСТИТЕ И ДВИЖАТ ТЯЛОТО. ИМА НАД 600 МУСКУЛА.

ЗЪБИТЕ :

- РЕЗЦИ, КУЧЕШКИ, КЪТНИЦИ - ЧОВЕК ИМА 32 ЗЪБА, ПОКРИТИ С ЕМАЙЛ.

ОРГАНИ НА ХРАНЕНЕТО:

- УСТНА КУХИНА – чрез зъбите, езика и слюнката храната се преработва първично.

- ХРАНОПРОВОД – превежда храната до стомаха

- СТОМАХ - събира храната и започва да я смила

ЧЕРВА - хранителните вещества се разтварят и чрез кръвта се разнасят из цялото тяло.

- АНУС – през него се изхвърлят ненужните вещества

ОРГАНИ НА ДИШАНЕТО:

- НОС – вдишване – затопля въздуха, овлажнява го и го пречиства.

- ТРАХЕЯ – превежда въздуха до белия дроб.

- БЯЛ  ДРОБ – намира се в гръдния кош, вкарва въздух в тялото.

СЪРЦЕ И КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ:

- СЪРЦЕ - осигурява движението на кръвта в тялото; кръвообращение – движението на кръвта в тялото ; пулс – ударите на сърцето за една минута.

- ЧЕРЕН ДРОБ - пречиства кръвта.

- КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕартерии – пренасят чистата кръв; вени – пренасят мръсната кръв.

МОЗЪК И НЕРВИ:

- ГЛАВЕН МОЗЪК - управлява всички органи и цялото тяло - съзнателно.

- ГРЪБНАЧЕН МОЗЪК – ръководи несъзнателната дейност на човека.

- НЕРВИ – проводници, по които мозъкът се свързва с останалите органи в тялото и обратно.